تلفن دانشگده ادبیات


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
کاوس گروهیکاردان امور آموزش1846دانشکده ادبیات
احمد موسی پورمتصدی امور آموزش1878دانشکده ادبیات
محسن شفیعیمتصدی امور آموزش1878دانشکده ادبیات
زهرا رشیدفرخیکارشناس امور آموزش1877دانشکده ادبیات
فاطمه پورعلیرضاکارشناس امور آموزش1876دانشکده ادبیات
فاطمه جهانگیریکارشناس امور آموزش1876دانشکده ادبیات
مطهره خزاییکارشناس امور آموزش1135دانشکده الهیات
بتول محمدیکارشناس امور آموزش1929دانشکده ادبیات
فریبا سبحانیکارشناس امور آموزش1929دانشکده ادبیات
زهرا هادی فرکارشناس امور آموزش1929دانشکده ادبیات