تلفن دانشگده ادبیات


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
آمنه افشارمنشرئیس امور پژوهشی1814دانشکده ادبیات
احد طیاریکارشناس امور آموزش1929دانشکده ادبیات
احمد موسی پورمتصدی امور آموزش1878دانشکده ادبیات
احمدعلی میرزاییکارشناس پژوهشی1816دانشکده ادبیات
امیرشهرام طبیب زادهمسئول امورعمومی وپشتیبانی دانشکده1801دانشکده ادبیات
بتول محمدیکارشناس امور آموزش1929دانشکده ادبیات
تاجیکسایت کامپیوتر1931دانشکده ادبیات
دکتر سنجر سلاجقهرئیس دانشکده1821دانشکده ادبیات
دکتر علیرضا پیوندمعاون آموزشی دانشکده1821دانشکده ادبیات
دکتری ولی اله شهبازخانیمعاون پژوهشی دانشکده1821دانشکده ادبیات