تلفن دانشکده پزشکی

ردیفنام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرارتوضیحات
1رامش شهیدیرئیس اموزش رشته1644دانشکده پزشکی
2طیبه صادقیمسئول آزمایشگاههای دانشکده پزشکی1654دانشکده پزشکی
3شراره فقیهمسئول دفتر دانشکده پزشکی1658دانشکده پزشکی
4معصومه ژاژثانیخدمات دانشکده پزشکی
5مهناز جاویدرئیس اموزش دانشکده پرستاری ومامایی1645دانشکده پزشکی
6فریبا زنده روحکارشناس گروه مامایی وبهداشت1645دانشکده پزشکی
7معصومه فروغ عامریکارشناس بالینی ماماییبیمارستان
8صدیقه بهرامپورکارشناس بالینی ماماییبیمارستان
9مهتاش پور رحیمیکارشناس بالینی پرستاریبیمارستان
10شهره مشفقکارشناس بالینی پرستاریبیمارستان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.