تلفن دانشکده پزشکی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
11حسین رجاییخدمات1639دانشکده پزشکی
12عباس مهدویخدمات دانشکده پرستاری ومامایی1639دانشکده پزشکی
4معصومه ژاژثانیخدمات دانشکده پزشکی
5مهناز جاویدرئیس اموزش دانشکده پرستاری ومامایی1645دانشکده پزشکی
1رامش شهیدیرئیس اموزش رشته1644دانشکده پزشکی
2طیبه صادقیمسئول آزمایشگاههای دانشکده پزشکی1654دانشکده پزشکی
3شراره فقیهمسئول دفتر دانشکده پزشکی1658دانشکده پزشکی
7معصومه فروغ عامریکارشناس بالینی ماماییبیمارستان
8صدیقه بهرامپورکارشناس بالینی ماماییبیمارستان
9مهتاش پور رحیمیکارشناس بالینی پرستاریبیمارستان