تلفن دانشکده پزشکی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
4معصومه ژاژثانیخدمات دانشکده پزشکی
7معصومه فروغ عامریکارشناس بالینی ماماییبیمارستان
8صدیقه بهرامپورکارشناس بالینی ماماییبیمارستان
9مهتاش پور رحیمیکارشناس بالینی پرستاریبیمارستان
10شهره مشفقکارشناس بالینی پرستاریبیمارستان
11حسین رجاییخدمات1639دانشکده پزشکی
12عباس مهدویخدمات دانشکده پرستاری ومامایی1639دانشکده پزشکی
1رامش شهیدیرئیس اموزش رشته1644دانشکده پزشکی
5مهناز جاویدرئیس اموزش دانشکده پرستاری ومامایی1645دانشکده پزشکی
6فریبا زنده روحکارشناس گروه مامایی وبهداشت1645دانشکده پزشکی