تلفن دانشکده پزشکی


نمایش ۱۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
11حسین رجاییخدمات1639دانشکده پزشکی
12عباس مهدویخدمات دانشکده پرستاری ومامایی1639دانشکده پزشکی