تلفن دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
دکتر مهدی مومنیرئیس دانشکده فنی ومهندسی1011دانشکده فنی
دکترسیدعلی میرنجفی زادهمعاون دانشکده فنی ومهندسی1011دانشکده فنی
دکتر محسن ایراندوستمدیرپژوهشی دانشکده1037دانشکده فنی
فاطمه نوریکارشناس اموزش عمران1092دانشکده فنی
فرحناز یوسف الهیکارشناس اموزش مهندسی پزشکی1098دانشکده فنی
نرجس دلشادکارشناس برق1068دانشکده فنی
هما شجاعیکارشناس عمران1084دانشکده فنی
شهین روحبخشکارشناس اموزش صنایع1242دانشکده فنی
ناهید صومعهکارشناس گروه برق1242دانشکده فنی
مریم ساکتکارشناس گروه مکانیک1242دانشکده فنی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.