تلفن دانشکده فنی و مهندسی


نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
محسن نادرنژادکارشناس گروه عمران1273دانشکده فنی
مراد دریجانیدفتر گروه عمران1079دانشکده فنی
محمد صادقیدفتر دانشکده فنی ومهندسی1019دانشکده فنی
محمدرضا رضایینیروی خدمات فنی ومهندسی1014دانشکده فنی
زهرا نصیرینیروی خدمات فنی ومهندسی1241دانشکده فنی