تلفن دانشکده فنی و مهندسی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
حبیب اله انجم شعاعکارشناس گروه الکترونیک1030دانشکده فنی
حسین واعظی مقدمکارشناس ازمایشگاه عمران1023دانشکده فنی
حکیم محمدحسنیکارشناس اموزش مهندسی پزشکی1247دانشکده فنی
دکتر محسن ایراندوستمدیرپژوهشی دانشکده1037دانشکده فنی
دکتر مهدی مومنیرئیس دانشکده فنی ومهندسی1011دانشکده فنی
دکترسیدعلی میرنجفی زادهمعاون دانشکده فنی ومهندسی1011دانشکده فنی
رسول ملکیکارشناس گروه مکانیک1211دانشکده فنی
رضا شمسی پورکارشناس ازمایشگاه آب1020دانشکده فنی
زهرا نصیرینیروی خدمات فنی ومهندسی1241دانشکده فنی
شهین روحبخشکارشناس اموزش صنایع1242دانشکده فنی