تلفن دانشکده فنی و مهندسی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
محمد صادقیدفتر دانشکده فنی ومهندسی1019دانشکده فنی
مراد دریجانیدفتر گروه عمران1079دانشکده فنی
دکتر مهدی مومنیرئیس دانشکده فنی ومهندسی1011دانشکده فنی
دکتر محسن ایراندوستمدیرپژوهشی دانشکده1037دانشکده فنی
دکترسیدعلی میرنجفی زادهمعاون دانشکده فنی ومهندسی1011دانشکده فنی
محمدرضا رضایینیروی خدمات فنی ومهندسی1014دانشکده فنی
زهرا نصیرینیروی خدمات فنی ومهندسی1241دانشکده فنی
رضا شمسی پورکارشناس ازمایشگاه آب1020دانشکده فنی
حسین واعظی مقدمکارشناس ازمایشگاه عمران1023دانشکده فنی
شهین روحبخشکارشناس اموزش صنایع1242دانشکده فنی