تلفن دانشکده فنی و مهندسی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
دکتر مهدی مومنیرئیس دانشکده فنی ومهندسی1011دانشکده فنی
دکترسیدعلی میرنجفی زادهمعاون دانشکده فنی ومهندسی1011دانشکده فنی
محمدرضا رضایینیروی خدمات فنی ومهندسی1014دانشکده فنی
محمد صادقیدفتر دانشکده فنی ومهندسی1019دانشکده فنی
رضا شمسی پورکارشناس ازمایشگاه آب1020دانشکده فنی
مرتضی محلاتیکارشناس عمران1023دانشکده فنی
حسین واعظی مقدمکارشناس ازمایشگاه عمران1023دانشکده فنی
حبیب اله انجم شعاعکارشناس گروه الکترونیک1030دانشکده فنی
دکتر محسن ایراندوستمدیرپژوهشی دانشکده1037دانشکده فنی
نرجس دلشادکارشناس برق1068دانشکده فنی