آرشیو اخبار

معاون مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی: استفاده از پتانسیل های موجود در استان کرمان بایستی در سرلوحه کار کمیته های همایش قرار گیرد.

معاون مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی: استفاده از پتانسیل های موجود در استان کرمان بایستی در سرلوحه کار کمیته های همایش قرار گیرد.

دکتر شکراله زاده در جمع شرکت کنندگان در جلسه هماهنگی همایش ملی اقوام و میراث معنوی بر استفاده از پتانسیلهای موجود در استان کرمان در برگزاری این همایش تاکید کرد.

ادامه مطلب