اخبار واحد - آرشیو

انتصاب دکتر علی حمزه ای بعنوان رئیس شورای تخصصی دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

انتصاب دکتر علی حمزه ای بعنوان رئیس شورای تخصصی دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

معاون دانشجویی و فرهنگی واحد کرمان در پنجمین جلسه شورای تخصصی دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان به عنوان رئیس این شورا انتخاب و معرفی شد.

ادامه مطلب