اطلاعیه های دانشجویی - آرشیو

مشاوره غیرحضوری مرکز مشاوره واحد کرمان در طرح فاصله گذاری اجتماعی
معاون فرهنگی دانشجویی واحد کرمان خبر داد:

مشاوره غیرحضوری مرکز مشاوره واحد کرمان در طرح فاصله گذاری اجتماعی

معاون فرهنگی دانشجویی واحد کرمان از مشاوره غیرحضوری مرکز مشاوره واحد کرمان در طرح فاصله گذاری اجتماعی بمنظور رعایت سلامت دانشجویان خبر داد.

ادامه مطلب