برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت - آرشیو

گروه دوم کارگاه آموزشی افسردگی ،تشخیص ودرمان

گروه دوم کارگاه آموزشی افسردگی ،تشخیص ودرمان به مدت سه هفته روزهای شنبه ویکشنبه از ساعت 14/30 لغایت 17 برگزار می شود همکارانی که مایلند در این دوره شرکت نمایند حداکثر تا تاریخ 94/7/7 ثبت نام نمایند الویت شرکت دراین گروه با کسانی می باشد که زودتر اقدام نمایند.

ادامه مطلب