ارتباط باریاست

 
ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه از طریق ایمیل ertebat@iauk.ac.ir میسر میباشد.
 
این ایمیل روزانه مشاهده و مطالب آن پیگیری و نتیجه به ارسال‌کننده اعلام می‌شود.