توانمندسازی اساتید

توانمندسازی اساتید دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی ، هنر و معماری

 

 

اعضای محترم هیئت علمی تمام وقت دانشکده های فوق الذکر لطفا تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ  98/4/25 

 فایل اکسل 2010 پیوست  را با توجه به راهنمای مربوطه تکمیل و به همراه ضمائم  به آدرس ایمیل ذیل

ارسال فرمایید.     tavan@iauk.ac.ir 

- دانلود فایل اکسل 

-دانلود راهنمای تکمیل فایل

- دانلود پیوست سه