بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه ۶

آدرس : کرمان شهرک ایرانمنش شماره 2 ، خیابان 14 معصوم کد پستی : 7617814815

تلفکس : 03433230355

موبایل :09130694264

پست الکترونیکی :  region.6@bazresi.iau.ir