اداره امور شهریه

رئیس امور شهریه: آرش محمودی

کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن تماس: 3-31321522

 

محمد یاوری

کارشناس امور شهریه: کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن تماس: 31321522

 

کامبیز ربیعی وزیری

کارشناس امور شهریه: کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن تماس: 31321523