روسای واحد از بدو تاسیس تاکنون

 
 
 
۱- جناب آقای: حجت‌الاسلام سید محمدرضا طباطبایی
تاریخ انتصاب: ۱۳۶۳
مدت مسئولیت: ۱۴ سال
 
۲- جناب آقای: مهندس علیرضا انوری
تاریخ انتصاب: ۱۳۷۷
مدت مسئولیت: چندماه (جانشین رئیس واحد)
 
۳- جناب آقای: دکتر محمدحسین متقی پیشه
تاریخ انتصاب: ۱۳۷۷
مدت مسئولیت: ۲ سال
 
۴- جناب آقای: دکتر حمید سعادت
تاریخ انتصاب: ۱۳۷۹
مدت مسئولیت: ۳ سال
 
۵- جناب آقای: دکتر یحیی طالبیان
تاریخ انتصاب: ۱۳۸۲
مدت مسئولیت: ۲ سال
 
۶- جناب آقای: دکتر علیرضا منظری توکلی
تاریخ انتصاب: ۱۳۸۴
مدت مسئولیت: ۴ سال
 
۷- جناب آقای: دکتر دادخدا غضنفری
تاریخ انتصاب: ۱۳۸۸
مدت مسئولیت: ۳ سال
 
۸- جناب آقای: دکتر حمداله منظری توکلی
تاریخ انتصاب: ۱۳۹۱
مدت مسئولیت: ۲ سال
 
۹- جناب آقای: دکتر بابک آل طه
تاریخ انتصاب: ۱۳۹۳
مدت مسئولیت: ۳ سال
 
۱۰- جناب آقای: دکتر حمداله منظری توکلی
تاریخ انتصاب مجدد: ۱۳۹۶
مدت مسئولیت: 2 سال