مدیر کل حوزه ریاست وروابط عمومی استان

 

 

نام و نام خانوادگی  : سامان افراسیابی

مدرک نحصیلی : دانشجوی دکترای کامپیوتر