مدیر کل حوزه ریاست وروابط عمومی استان


 

نام : سامان

نام خانوادگی : افراسیابی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای تخصصی نرم افزار کامپیوتر

پست الکترونیکی : safrasiabi4@gmail.com

سوابق اجرایی :

-رئیس اداره امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت-از سال 83 تا سال 86

-رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت-از سال 86 تا سال 88

-مدیر آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان-از سال 88 تا سال 93

- مدیر آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان-از سال 93 تا سال 95

-مسئول دفتر رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان-از سال 95 تا سال 98

-مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان-از سال 98 تا سال کنون