مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی استان

 
 
نام: علیرضا
نام خانوادگی: گودرزی
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: godarzi54@gmail.com
سوابق اجرایی:
- رئیس دفتر دبیر و مسئول دبیرخانه محرمانه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی
- رئیس دفتر معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
- کارشناس ارشد کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
-کارشناس ارشددبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان.
-مدیرعمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان