مدیریت حراست

نام ونام خانوادگی : عباس جعفریان
 
سمت : سرپرست حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
 
پست الکترونیکی:   harasat@iauk.ac.ir
 
شماره تماس : 31321717-03