مدیریت حراست

نام ونام خانوادگی: 
 
سمت: سرپرست حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
 
پست الکترونیکی: harasat@iauk.ac.ir
 
شماره تماس : ۳۱۳۲۱۷۱۷-۰۳