مدیریت کل حراست

پست الکترونیکی: harasat@iauk.ac.ir
 
شماره تماس : ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۱۷