دفتر حقوقی

مدیرامورحقوقی واحد:
مجتبی لشکری
 
تلفن: ۳۱۳۲۱۵۰۶ -۰۳۴
 
 
کارشناس حقوقی واحد:
هادی شهابی
 
 
 
 
 
مهمترین وظایف و اقدامات اداره حقوقی دانشگاه
 
اظهار نظر نسبت به کلیه مسائل حقوقی دانشگاه
بررسی و اظهار نظر در مورد تطبیق تصمیمات مسئولان واحد با قوانین و مقررات مورد عمل و ارائه راهنمایی های حقوقی لازم
طرح دعاوی در محاکم و پاسخگویی لازم و پیگیری امر تا حصول نتیجه در جهت تامین حقوق و منافع قانونی دانشگاه
وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص و مو سسات از طریق تعقیب عملیات اجرایی ثبت یا اجرایی محاکم دادگستری
انجام کلیه امور حقوقی دانشگاه
اظهار نظر و ارائه راهنمایی لازم جهت تنظیم متن حقوقی قراردادهای مختلف
تهیه وتنظیم فرم ها مربوط به به قراردادهای تیپ خرید و فروش کالا و خدمات
نظارت در ضمن اجرای قراردادها, مقاوله نامه ها، جعاله نامه ها و موافقت نامه هایی که به نحوی دانشگاه ذینفع یاشد.
شرکت در کمیسیون های مختلف منعقد در دانشگاه به منظور ارائه طریق قانونی وصولها.
گرد اوری، تنظیم و نگهداری و به هنگام کردن کلیه قوانین و مقررات ائین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با وظایف
تهیه و تنظیم ائین نامه ها و مقررات عمومی و ابلاغ به واحدهای مربوطه و فعالیت های دانشگاه
بررس اظهار نظر ارائه راهنمایی لازم در خصوص ائین نامه ها و مقررات مورد عمل یا پیشنهادی