مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات : عبدالرضا زرندی

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی : ریاضی

عضو هیات علمی گروه آموزشی ریاضی

آدرس پست الکترونیک : zarandi@iauk.ac.ir