ارتباط با ریاست

 
ارتباط مستقیم با رئیس  دانشگاه  از طریق ایمیل ertebat@iauk.ac.ir میسر میباشد.
 
این ایمیل  روزانه مشاهده  و مطالب آن پیگیری و نتیجه به ارسال‌کننده اعلام می‌شود.