ارتباط با ریاست

 
ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه از طریق ایمیل ertebat@iauk.ac.ir میسر میباشد.