دفتر خدمات پژوهشی و تولید علم

 

فرهاد همایونفر

رشته تحصیلی: گیاهان زینتی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

دانشجوی دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی:

  • مدیردفتر طرح، برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مسئول انجمن‌های علمی، ادبی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مشاور فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۷۶۸

آدرس پست الکترونیک: sanat-iauk@vatanmail.ir