معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 
نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: فروغی
سمت: معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی
رشته تحصیلی:
۱- کارشناسی: شیمی کاربردی
۲- کارشناسی ارشد: شیمی تجزیه
۳- دکترای: شیمی تجزیه-الکتروشیمی
مدرک تحصیلی: دکترا
محل استقرار دفتر: ساختمان اداری شماره (۴) طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۷۵۰
تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۵۰
آدرس پست الکترونیک: amozeshi@iauk.ac.ir
سوابق اجرایی و پژوهشی:
۱- رئیس شورای آموزش وتحصیلات تکمیلی استان کرمان
۲- رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب واستخدام هیات علمی استان کرمان
۳- رئیس کانون فارغ التحصیلان منطقه۷
۴- عضوشورای سیاست گذاری های آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
۵- عضو هیات های نظارت وارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی
۶- عضو کمیسیون دائمی دانشگاه های استان کرمان
۷- مسئول سنجش ونظارت منطقه۷
۸- دبیرکمیسیون مواردخاص آموزشی منطقه ۷
۹- عضوکمیته انضباطی دانشجویی واحد کرمان
۱۰- عضوکمیته تجدیدنظرانتظامی هیات علمی منطقه ۷
۱۱- عضوکمیته بدوی انضباطی دانشجویی منطقه۷
۱۲- مدیرآموزش منطقه۷
۱۳- مسئول کارگزینی منطقه۷
۱۴- مسئول امورآموزشی ودانشجویی منطقه۷
۱۵- عضوکمیته گسترش رشته های تحصیلی استان کرمان
۱۶- دبیر کمیته منتخب هیات ممیزه واحد کرمان
 
نام و نام خانوادگی مسئول دفتر: خانم فاطمه تیمورپور