صندوق رفاه دانشجویان

1568174301-.jpg

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

مجید نمازیان

کارشناسی حسابداری

تلفن تماس: 31321517

 

1568174463-.jpg

بایگانی صندوق رفاهی دانشجویان

علیرضا آزاد روش

تلفن تماس: 31321517

 

1568174531-.jpg

کارشناس امور اداری

رضا مهرآرا

کارشناسی مهندسی کشاورزی

تلفن تماس: 31321516