معاون دانشجویی فرهنگی

 
نام: کمال
نام خانوادگی: جوانمرد
رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
مرتبه: استادیار
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره ۳ دفترمعاونت دانشجویی وفرهنگی
ایمیل: daneshjooee@iauk.ac.ir
تلفن داخلی: ۱۵۹۲
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۹۲
 
 
 
تحصیلات دانشگاهی:
 
۱
سوابق تدریس و فعالیتهای اجرایی: