رئیس دفتر نظارت وارزیابی آموزشی

 

نام: مسلم

نام خانوادگی: ملکشاهی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

سمت: رئیس دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه

رشته تحصیلی: فیزیک

‌‌‌‌‌‌ آدرس:

۱. مجتمع هیئت علمی - طبقه همکف - دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه تلفن: ۳۱۳۲۱۳۰۵

(کرمان - بلوار ولیعصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان)

پست الکترونیک (شغلی): nezarat@iauk.ac.ir