نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم تغییر استاد راهنما و مشاورکارشناسی ارشد
فرم اعلام نتیجه نهایی ارزیابی جامعدکتری
فرم تغییرات جلسه -نهایی دفاع۵۰۴کارشناسی ارشد
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری ۶۰۱-دکتری
اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)تحصیلات تکمیلی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریکارشناسی ارشد
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریدکتری
ادامه لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشدتحصیلات تکمیلی
دروس منابع درسی امتحان جامعاطلاعات مرتبط با امتحان جامع دکتری
دروس ومنابع درسی امتحان جامع آذرماه ۹۶ نوبت دومدروس ومنابع درسی امتحان جامع
لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشدتحصیلات تکمیلی
فرم قرارداد برون دانشگاهیتحصیلات تکمیلی
دکتریتحصیلات تکمیلی(تنظیم نشده)
نمودارگردش فرآیند مالینمودارهای گردش فرآیند(تنظیم نشده)
نمودارگردش فرآیند پژوهشینمودارهای گردش فرآیند(تنظیم نشده)
نمودارگردش فرآیند دانشجویینمودارهای گردش فرآیند(تنظیم نشده)
نمودار گردش فرآیند آموزشینمودارهای گردش فرآیند(تنظیم نشده)
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محوردکتری
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریدکتری
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری