آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ترفیع اساتید واحد کرمانکارگزینی هیات علمی
بخشنامه متمم دفاع ۹۹تحصیلات تکمیلی
بخشنامه دفاع ۹۹تحصیلات تکمیلی
فرم های طرح ۹۹معاونت پژوهشی۲۲ دی ۱۳۹۹
تبصره طرح برون دانشگاهی.۹۹معاونت پژوهشی
بخشنامه طرح داخلی ۹۹معاونت پژوهشی
فرم اعلام آمادگی ارزیابی جامع (۶۰۶)دکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم نتایج آزمون جامعدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزالدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم اعلام آمادگی دفاع دانشجویان دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم تایید تشویق مقالهتحصیلات تکمیلی
فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاعدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
لیست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی۹۹تحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله برای تسویه حسابدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
آیین نامه نگارش رسالهدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
معافیت از شهریه دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم تغییر استاد راهنما و مشاورکارشناسی ارشد
فرم اعلام نتیجه نهایی ارزیابی جامعدکتری
فرم تغییرات جلسه -نهایی دفاع۵۰۴کارشناسی ارشد