نحوه تشویقی وآدرس دهی در مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد