آیین نامه‌ها و فرم‌ها- معاونت اداری و مالی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
افزایش حق فنی شاغلین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطاتکارگزینی کارکنان
برقراری حق تخصص کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهکارگزینی کارکنان
آیین نامه منع بکارگیری فرزندان بازنشستگانکارگزینی کارکنان
آیین نامه استخدام منسوبینکارگزینی کارکنان
آیین نامه افزایش مبنای محاسبه اضافه کارکارگزینی کارکنان
آیین نامه ایاب و ذهاب کارکنان قراداد کار معینکارگزینی کارکنان
آیین نامه بازخرید مرخصیکارگزینی کارکنان
آیین نامه پاس شیرکارگزینی کارکنان
آیین نامه تامین غذای نیروهای حفاظت فیزیکیکارگزینی کارکنان
آیین نامه تبدیل وضعیت کارکنان ازقرارداد کار معین به رسمی آزمایشیکارگزینی کارکنان
آیین نامه تخفیف شهریه کارکنان94کارگزینی کارکنان
آیین نامه تخفیف شهریه94کارگزینی کارکنان
آیین نامه ترک خدمت بیش از 2 ماهکارگزینی کارکنان
آیین نامه تغییر درصد کاراییکارگزینی کارکنان
آیین نامه تقدیر از بازنشستگانکارگزینی کارکنان
آیین نامه جدول امتیاز ایثارگرانکارگزینی کارکنان
آیین نامه حداکثرمرخصی قابل ذخیرهکارگزینی کارکنان
آیین نامه حق ماموریت ورزشیکارگزینی کارکنان
آیین نامه سقف اضافه کاری -بند5کارگزینی کارکنان
آیین نامه سقف مرخصی قابل ذخیرهکارگزینی کارکنان