آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نمونه تعهدات و گواهی امضاء پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
نحوه تشویقی وآدرس دهی در مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
معافیت از شهریه دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشدتحصیلات تکمیلی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محوردکتری
فرم نتایج آزمون جامعدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم قرارداد برون دانشگاهیتحصیلات تکمیلی
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریدکتری
فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزالدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم تغییرات جلسه -نهایی دفاع۵۰۴کارشناسی ارشد
فرم تغییر استاد راهنما و مشاورکارشناسی ارشد
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریدکتری
فرم تعیین ارزش مقاله برای تسویه حسابدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی