آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
نحوه تشویقی وآدرس دهی در مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
نمونه تعهدات و گواهی امضاء پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد(فرم۵۰۳)کارشناسی ارشد
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریدکتری
فرمتحصیلات تکمیلی
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریدکتری
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محوردکتری
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریکارشناسی ارشد
فرم قرارداد برون دانشگاهیتحصیلات تکمیلی
لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشدتحصیلات تکمیلی