آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تعیین ارزش مقاله برای تسویه حسابدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریدکتری
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تغییر استاد راهنما و مشاورکارشناسی ارشد
فرم تغییرات جلسه -نهایی دفاع۵۰۴کارشناسی ارشد
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزالدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریدکتری
فرم قرارداد برون دانشگاهیتحصیلات تکمیلی
فرم نتایج آزمون جامعدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محوردکتری
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشدتحصیلات تکمیلی
معافیت از شهریه دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
نحوه تشویقی وآدرس دهی در مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
نمونه تعهدات و گواهی امضاء پژوهش محورتحصیلات تکمیلی