آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۱۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشدتحصیلات تکمیلی
فرم قرارداد برون دانشگاهیتحصیلات تکمیلی
فرم پژوهانه خاممعاونت پژوهشی
دکتریتحصیلات تکمیلی
نمودارگردش فرآیند مالینمودارهای گردش فرآیند
نمودارگردش فرآیند پژوهشینمودارهای گردش فرآیند
نمودارگردش فرآیند دانشجویینمودارهای گردش فرآیند
نمودار گردش فرآیند آموزشینمودارهای گردش فرآیند
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محوردکتری
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریدکتری
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد(فرم۵۰۳)کارشناسی ارشد
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
افزایش حق فنی شاغلین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطاتکارگزینی کارکنان
برقراری حق تخصص کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهکارگزینی کارکنان
آیین نامه منع بکارگیری فرزندان بازنشستگانکارگزینی کارکنان
راهنمای سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرماناتوماسیون تغذیه