دانشکده فنی ومهندسی

تابلو اعلانات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
کلیه دانشجویان مقطع ارشد دانشکده فنی که واحد پایان نامه را اخذ نموده اند بایستی در دوره تخصصی کارگاه ایمنی محیط آزمایشگاه و کارگاه، شرکت نمایند.