دانشکده علوم پایه

تصاویر دانشده علوم

تایید پروپوزال قبل از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که در مرحله انجام پایان نامه می باشند، موظف هستند بر اساس تقویم ثبت نام و در اولین فرصت ممکن با پرداخت شهریه، پایان نامه را در سیستم آموزشی اخذ و در زمان مقرر نیز در صورت لزوم تمدید نمایند. بدیهی است تایید پروپوزال در پورتال پژوهشی توسط ریاست دانشکده پس از ثبت نام پایان نامه در سایت آموزشی دانشگاه، صورت می پذیرد و برگزاری جلسه دفاعیه نیز حداقل سه ماه پس از تاریخ تصویب فوق امکان پذیر خواهد گردید.