دانشکده علوم پایه

تصاویر دانشده علوم

تایید پروپوزال قبل از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که در مرحله اخذ پایان نامه می باشند، موظف هستند بر اساس تقویم ثبت نام و در اولین فرصت ممکن با پرداخت شهریه، پایان نامه را در سیستم آموزشی انتخاب و در زمان مقرر نیز در صورت لزوم تمدید نمایند. بدیهی است تایید پروپوزال در پورتال پژوهشی توسط ریاست دانشکده پس از ثبت نام پایان نامه در سایت آموزشی دانشگاه (سیدا)، صورت می پذیرد و برگزاری جلسه دفاعیه نیز حداقل چهار ماه پس از تاریخ تصویب فوق امکان پذیر خواهد گردید.

آخرین اخبار

مشاهده وب سایت انگلیسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از مهرماه ۱۳۹۶
وب سایت انگلیسی دانشکده علوم

مشاهده وب سایت انگلیسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از مهرماه ۱۳۹۶

وب سایت انگلیسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
.

.

.

.

.

.

.

.